Drugi post – post post

Przykładowy tytuł posta - opis

Wielokrotnie oddymianie klatki schodowej pojawia się również w kontekście przekroczenia dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego. §256 ust. 6 dopuszcza rozpatrywanie dojścia ewakuacyjnego jedynie do klatki schodowej w przypadku zamknięcia jej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 oraz wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Taki przypadek ma miejsce w większości budynków średniowysokich i niektórych niskich.
Warto zwrócić uwagę, że przytaczane w przepisach systemy oddymiania klatki schodowej, tj. urządzenia zapobiegające zadymieniu i służące do usuwania dymu realizują całkowicie różne cele projektowe. Zapobieganie zadymieniu realizowane jest przez system różnicowania ciśnień niedopuszczając do przedostania się zadymienia w obszar klatki schodowej. System usuwania dymu ma za zadanie w określonym czasie przywrócić warunki umożliwiające bezpieczną ewakuację, jednakże nie zapobiega przed przedostaniem się dymu do wnętrza klatki.